№ 45-94 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Елантау авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 43-92 2019 елның 25 июленнән
Елантау авыл җирлеге Советының 2006 елның 02 майендәге 11 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Елантау авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 43-90 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Елантау авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 46-117 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 43-88 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Елантау авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 46-118 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 43-91 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Елантау авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 34-69 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 42-86 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Елантау авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 41-83 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Елантау авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 40-80 от 19.12.2018
Елантау авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 34-69 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 40-79 от 19.12.2018
Елантау авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 34-68 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 40-78 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Елантау авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать
№ 40-77 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Елантау авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать