№ 42-86 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Елантау авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 41-83 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Елантау авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 40-80 от 19.12.2018
Елантау авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 34-69 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 40-79 от 19.12.2018
Елантау авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 34-68 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 40-78 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Елантау авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать
№ 40-77 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Елантау авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать